Zásady zpracování osobních údajů

Obchodní firma:              Vlasta Žáčková - PROBRUS           

Místo podnikání:            Doubrava 181, 294 11 Loukov u Mn. Hradiště

IČ:                                         43788076

DIČ:                                       CZ445313026

Zapsaná:                             Živnostenský rejstřík vedený Městským úřadem Mnichovo Hradiště

Telefon:                              +420 326 789 403

Email:                                  online@probrus.com

 

 (dále jen „správce“)

 1. Úvodní ustanovení

1.1.   Správce při provozu internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.probrus.com (dále jen „webová stránka“) zpracovává osobní údaje fyzických osob za účelem uzavření kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „kupující“ nebo „subjekt“).

1.2.   Zpracování osobních údajů upravují v plném rozsahu tyto Podmínky zpracování osobních údajů (dále jen „podmínky“).

1.3.   Zpracování osobních údajů probíhá v následujících režimech:

1.3.1.        režim objednávky bez registrace;

1.3.2.        režim registrace subjektu.

1.4.   Správce je oprávněn zpracovávat pouze takové osobní údaje subjektu, jež mu subjekt sám poskytne v rámci provedení registrace na webové stránce, či takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy mezi správcem a subjektem, popřípadě pro vedení účetnictví nebo splnění zákonné povinnosti správce.

1.5.   Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu pouze za takovým účelem a v takovém rozsahu, jaký je uvedený v těchto podmínkách.

 

 1. Použití obecných zásad pro ochranu osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů subjektů dodržuje správce mimo jiné i následující pravidla, jež jsou dále upřesněna těmito podmínkami:

 • Zásada zákonnosti

Správce zpracovává osobní údaje subjektů za účelem splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, a za účelem splnění svých zákonných povinností.

 • Zásada proporcionality

Při zpracování osobních údajů subjektů postupuje správce tak, aby byla dodržena zásada proporcionality (přiměřenosti). Způsob zpracování osobních údajů je proporcionální zejména tehdy, pokud daného účelu nelze dosáhnout jiným způsobem, čehož se správce snaží vždy docílit.

 • Zásada transparentnosti

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány co možná nejtransparentnějším způsobem. Za tímto účelem dodržuje správce i tyto podmínky, jež upravují způsob, rozsah a další podmínky zpracování osobních údajů subjektů.

 • Zásada integrity a důvěrnosti

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohly být zneužity, neoprávněně zpracovávány, náhodně ztraceny, zničeny či poškozeny.

 • Zásada omezeného uložení a zpracování

Osobní údaje subjektů jsou uchovávány a zpracovávány pouze po nezbytnou dobu či zákonem stanovenou dobu a po jejím uplynutí musí být beze zbytku zničeny.

2.6.   Zásady správnosti

Správce vynakládá veškeré možné úsilí k tomu, aby zpracovávané údaje byly bezchybné a kompletní.

 

 1. Zpracování v režimu objednávky bez registrace

3.1.   Správce za účelem dodání zboží na základě uzavírané kupní smlouvy v režimu bez registrace vyžaduje k dodání zboží ke zpracování tyto osobní údaje subjektů:

3.1.1.        jméno a příjmení; obchodní firmu fyzické osoby podnikající; kontaktní fyzickou osobu právnické osoby;

3.1.2.        adresu subjektu/ adresu kontaktní fyzické osoby právnické osoby;

3.1.3.        telefonní číslo subjektu;

3.1.4.        e-mailovou adresu subjektu;

3.2.   V případě, že se údaje uvedené v čl. 4.1 liší od údajů kupujícího, zpracovává správce za účelem  uzavírané kupní smlouvy i tyto osobní údaje subjektů:

3.2.1.        jméno a příjmení; obchodní firmu fyzické osoby podnikající;

3.2.2.        adresu subjektu.

 • Subjekt, který je podnikatelem, má v režimu registrace možnost zadat ke zpracování tyto osobní údaje:

3.3.1.        IČ fyzické osoby podnikající;

3.3.2.        DIČ fyzické osoby podnikající.

 • Správce v režimu bez registrace dále ve vztahu k subjektu vytváří automaticky generované číslo objednávky, pod kterým v plnění předmětu uzavírané kupní smlouvy ve zpracování objednávky pokračuje.

 

 1. Zpracování v režimu registrace

4.1.   Správce v režimu registrace zpracovává osobní údaje subjektů za účelem opakovaného uzavírání kupní smlouvy bez nutnosti souvisejícího opakovaného vyplňování osobních údajů potřebných k uzavření kupní smlouvy. Správce v režimu registrace vyžaduje ke zpracování tyto osobní údaje subjektů:

4.1.1.        jméno a příjmení; obchodní firmu fyzické osoby podnikající; kontaktní fyzickou osobu právnické osoby;

4.1.2.        adresu subjektu/ adresu kontaktní fyzické osoby právnické osoby;

4.1.3.        telefonní číslo subjektu;

4.1.4.        e-mailovou adresu subjektu;

4.1.5.        volitelné přihlašovací jméno subjektu;

4.1.6.        volitelné přihlašovací heslo subjektu.

4.2.   V případě, že se údaje uvedené v čl. 4.1 liší od údajů kupujícího, zpracovává správce za účelem  uzavírané kupní smlouvy i tyto osobní údaje subjektů:

4.2.1.        jméno a příjmení; obchodní firmu fyzické osoby podnikající;

4.2.2.        adresu subjektu.

 • Subjekt, který je podnikatelem, má v režimu registrace možnost zadat ke zpracování tyto osobní údaje:

4.3.1.        IČ fyzické osoby podnikající;

4.3.2.        DIČ fyzické osoby podnikající.

4.4.   Správce v režimu registrace dále ve vztahu k subjektu vytváří automaticky generované číslo objednávky, pod kterým v plnění předmětu uzavírané kupní smlouvy ve zpracování objednávky pokračuje a které se zobrazuje v historii již zpracovaných objednávek v klientské sekci.

4.5.   Správce v režimu registrace dále zpracovává uživateli v klientské sekci přístupný stav aktuálních objednávek, historii již zpracovaných objednávek subjektu, případně pouze Správci dostupný deník reklamací subjektu.

 

 1. Rozsah a důvody zpracování osobních údajů

5.1.        Správce zpracovává osobní údaje v elektronické i tištěné podobě. Správce zpracovává osobní údaje následujícími způsoby:

5.1.1.        shromáždění;

5.1.2.        uspořádání;

5.1.3.        uložení;

5.1.4.        vyhledání;

5.1.5.        použití ke stanoveným účelům;

5.1.6.        výmaz a zničení.

5.2.   Osobní údaje obsažené v čl. 3.1, čl. 3.2 a čl. 3.3 jsou využívány za účelem naplnění předmětu kupní smlouvy, tedy:

5.2.1.        zpracování objednávky;

5.2.2.        vystavení účetního dokladu na základě uzavírané kupní smlouvy;

5.2.3.        na základě zvoleného způsobu platby zpracování platby svépomocí, či prostřednictvím smluvních zpracovatelů osobních údajů;

5.2.4.        na základě zvoleného způsobu doručení zboží, předání zboží k expedici smluvním zpracovatelům osobních údajů;

 • vedení historie objednávek a knihy reklamací pro případné uplatnění práva z vadného plnění;

 • plnění zákonných povinností zejména ve vztahu k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví.

5.3.   Osobní údaj obsažený v čl. 3.1.3 je v případě sdělení subjektem využíván za účelem poskytování zákaznické podpory a dalšímu předání smluvním zpracovatelům v případech, kdy je předání osobních údajů subjektu nezbytné pro zvolený způsob platby či doručení.

5.4.   Osobní údaj obsažený v čl. 3.1.4 je využíván za účelem zasílání obchodních sdělení Správce souvisejících s předmětem uzavírané kupní smlouvy dle §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

5.5.   Osobní údaje obsažené v čl. 4 jsou využívány za účelem za účelem opakovaného uzavírání kupní smlouvy bez nutnosti souvisejícího opakovaného vyplňování osobních údajů potřebných k uzavření kupní smlouvy a dále k naplnění předmětu opakovaně uzavíraných kupních smluv, tedy:

5.5.1.        zpracování objednávky;

5.5.2.        vystavení účetního dokladu na základě uzavírané kupní smlouvy;

5.5.3.        na základě zvoleného způsobu platby zpracování platby svépomocí, či prostřednictvím smluvních zpracovatelů osobních údajů;

5.5.4.        na základě zvoleného způsobu doručení zboží, předání zboží k expedici smluvním zpracovatelům osobních údajů;

 • vedení historie objednávek a knihy reklamací pro případné uplatnění práva z vadného plnění;

 • plnění zákonných povinností zejména ve vztahu k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví.

5.6.   Osobní údaje obsažené v čl. 4.1.5 a čl. 4.1.6 jsou využívány za účelem přihlášení do klientské sekce.

5.7.   Osobní údaj obsažený v čl. 4.1.3 je v případě sdělení subjektem využíván za účelem poskytování zákaznické podpory a dalšímu předání smluvním zpracovatelům v případech, kdy je předání osobních údajů subjektu nezbytné pro zvolený způsob platby či doručení.

5.8.   Osobní údaj obsažený v řl. 4.1.4 je využíván za účelem zasílání obchodních sdělení Správce souvisejících s předmětem uzavírané kupní smlouvy dle §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 1. Cookies

6.1.   Mezi osobní údaje zpracovávané Správcem patří i tzv. Cookies, a to nehledě na proces registrace, uzavření kupní smlouvy či přihlášení k newsletteru.

6.2.   Správce využívá i Cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti a zajištění základních funkcí webové stránky, tedy plnění košíku, přihlášení do klientské sekce atd. Tyto Cookies jsou řízeny třetími stranami a Správce nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat mimo podmínky stanovené pro Google Analytics. Podmínkách užití Google Analytics jsou dostupné zde.

6.3.   Cookies jsou Správcem sbírány v souladu s doporučením Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 22.5.2018, které je dostupné zde.

6.4.   Dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů splňuje i pouhé nastavení webového prohlížeče parametry souhlasu pro zpracování Cookies.

6.5.   Subjekt má právo odvolat souhlas s ukládáním souborů Cookies nebo udělit z obecného souhlasu výjimku pro webové stránky Správce.

6.6.   Využívané Cookies:

6.6.1.        Nezbytné Cookies - Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto Cookies není nutné vyžadovat souhlas.

6.6.2.        Analytické a marketingové Cookies - Pro použití ostatních souborů Cookies je vyžadován souhlas specifikovaný v čl. 6.4. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

6.7.   Seznam využívaných Cookies:

 1. Předávání osobních údajů třetím stranám

7.1.   Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím mimo EU.

7.2.   Správce má právo předat osobní údaje zpracovávané za účelem naplnění předmětu uzavírané kupní smlouvy na základě zvoleného způsobu platby a doručení pouze těmto subjektům, se kterými má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů:

7.2.1.        Platba

 1. Dobírka - záruky při zpracování osobních údajů odpovídají způsobu doručování dle čl. 1.2;

 2. Bankovním převodem záruky při zpracování osobních údajů dostupné zde;

 3. PayPal - záruky při zpracování osobních údajů dostupné zde;

 4. GoPay - záruky při zpracování osobních údajů dostupné zde;

 5. Twisto - záruky při zpracování osobních údajů dostupné zde.

7.2.2.        Doručování

a)         PPL - záruky při zpracování osobních údajů dostupné zde;

 1. Česká Pošta - záruky při zpracování osobních údajů dostupné zde;

 2. GLS - záruky při zpracování osobních údajů dostupné zde;

 3. Zásilkovna.cz - záruky při zpracování osobních údajů dostupné zde.

7.2.3.        Správce svépomocí vedené aspekty daňové agendy vede v účetním Software, s jehož poskytovatelem má podepsanou smlouvu o zpracování osobních údajů obsahující náležité záruky pro ochranu osobních údajů.

7.2.4.        Správce přenechává některé aspekty vedení daňové agendy externí účetní společnosti, se kterou má podepsanou smlouvu o zpracování osobních údajů obsahující náležité záruky pro ochranu osobních údajů.

7.2.5.        Správce přenechává administraci webové stránky a infrastruktury externímu poskytovali IT služeb, se kterým má podepsanou smlouvu o zpracování osobních údajů obsahující náležité záruky pro ochranu osobních údajů, které jsou zpracovávány v produkčním prostředí webové stránky, administrátorském prostředí webové stránky a pro tyto účely uloženy databázích.

7.3.   Spokojenost s nákupem může Správce zjišťovat prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci partnerského programu Ověřeno zákazníky, do něhož je Správce zapojen. Ty mohou být zasílány pokaždé, kdy dojde k nákupu na webové stránce Správce, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti subjekt neodmítne zasílání obchodních sdělení.

7.4.   Provozovatel recenzního portálu Heureka je zpracovatelem osobních údajů, který v případě přístupu na webové stránky Správce nebo v případě nákupu na webové stránce Správce zpracovává údaj, zda subjekt přistoupil na webové stránky z recenzního portálu, případně zpracovává na základě oprávněného zájmu Správce informace o zakoupeném zboží a e-mailové adrese, které slouží k vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení Správce. Záruky při zpracování osobních údajů v rámci recenzního portálu Heureka jsou dostupné zde

 1. Odběr newsletterů

8.1.   V případě, že má subjekt, který je neregistrovaný uživatel, zájem odebírat obchodní sdělení Správce, může svůj
e-mail přihlásit na základě ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, do odběru obchodních sdělení.

8.2.   V případě, že subjekt, který je neregistrovaný uživatel, přihlásí svůj e-mail do odběru obchodních sdělení, obdrží
e-mail s žádostí o potvrzení odběru, který má náležitosti souhlasu se zasíláním obchodních sdělení na základě ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

8.3.   Subjekt, který je neregistrovaný uživatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat a prostřednictvím odkazu obsaženém v patičce každého zaslaného obchodního sdělení svůj e-mail ze seznamu odebrat.

 1. Práva subjektů

  • Subjektům údajů náleží dle účinných právních předpisů práva, která jsou upravena tímto článkem podmínek. V případě, že by tento článek některá právními předpisy zaručená práva subjektů neobsahoval, mohou je subjekty uplatnit právními předpisy předpokládaným způsobem nehledě na jejich absenci v tomto článku.

9.2.   Subjekt má právo ve svém webovém prohlížeči odvolat souhlas s ukládáním souborů Cookies nebo udělit z obecného souhlasu výjimku pro webové stránky Správce.

9.3.   Subjekt má v režimu bez registrace možnost odebrat svůj kontakt s databáze využívané k zasílání obchodních sdělení, ke kterým není třeba udělení výslovného souhlasu dle §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, prostřednictvím hypertextového linku v každém zaslaném obchodním sdělení.

9.4.   Subjekt má v režimu registrace možnost odebrat svůj kontakt s databáze využívané k zasílání obchodních sdělení, ke kterým není třeba udělení výslovného souhlasu dle §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, prostřednictvím klientské sekce.

9.5.   Subjekt má v režimu registrace prostřednictvím klientské sekce možnost zpracovávané osobní údaje mimo své přihlašovací jméno a historie objednávek libovolně měnit a svůj uživatelský účet v případě potřeby smazat.

9.6.   Subjekt má právo na informace o tom, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu správce zpracovává. Tyto informace může na vyžádání získat na e-mailové adrese online@probrus.com.

9.7.   Subjekt má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává. Toto právo může subjekt uplatnit na e-mailové adrese online@probrus.com.

9.8.   Subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu, má-li pochybnosti o tom, že zpracování osobních údajů provádí správce v rozporu s právními předpisy.

9.9.   Subjekt má právo na opravu a doplnění chybných nebo neúplných osobních údajů, pokud takové nedostatky nelze napravit v klientské sekci, upozorní subjekt správce na e-mailové adrese online@probrus.com, správce chybu s přihlédnutím k technickým možnostem opraví či údaje doplní.

9.10.     Subjekt má právo na to, aby jeho osobní údaje byly i po výmazu klientské sekce beze zbytku zničeny. Toto právo může uplatnit na e-mailové adrese online@probrus.com, pokud je dán alespoň jeden z těchto důvodů:

9.10.1.    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

9.10.2.    osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;

9.10.3.    osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění zákonných povinností.

9.11.     Subjekt má právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl Správce přesnost osobních údajů ověřit.

9.12.     Subjekt má právo na přenositelnost údajů, tedy získat veškeré osobní údaje, které Správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň tyto údaje předat jinému Správci, a to i prostřednictvím původního Správce, pokud se osobní údaje zpracovávají automatizovaně.

 

 

 1. Doba uchování osobních údajů

10.1.     Správce je v režimu bez registrace i v režimu registrace v souladu s platnými právními předpisy oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu potřebné pro uzavření kupní smlouvy, vč. platebních údajů, po dobu nejméně tří (3) až deseti (10) let od skončení účetního období, v němž byla uzavřena kupní smlouva mezi správcem a subjektem.

10.2.     Správce je v režimu registrace oprávněn zpracovávat osobní údaje související s klientskou sekcí po dobu neurčitou, tedy až do jeho výmazu subjektem.

10.3.     Po uplynutí doby uvedené v čl. 10.1 Správce osobní údaje beze zbytku zničí, ledaže je pro správce nezbytné osobní údaje subjektu nadále zpracovávat, například za účelem obrany svých právních zájmů či splnění povinností.

10.4.     Osobní údaje dle čl. 6 jsou uchovávány po dobu stanovenou dle druhu Cookies v tabulce přiložené k předmětnému článku.

10.5.     Osobní údaje dle čl. 8 jsou uchovávány po dobu deseti (10) let od udělení souhlasu, případně až do odvolání souhlasu subjektem.

10.6.     V případě e-mailové či listinné komunikace se subjektem uchovává Správce tuto komunikaci na základě jeho oprávněného zájmu po dobu, která je potřebná k ochraně jeho právních zájmů. 

 1. Zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování

11.1.     Veškeré zpracovávání osobních údajů subjektů je prováděno v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a v nezrušeném rozsahu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

11.2.     Veškeré listinné dokumenty, jež obsahují osobní údaje subjektů, jsou uchovávány v prostorách Správce a nemají k nim přístup třetí osoby, vyjma osob, které jsou se Správcem smluvně zavázány smlouvou o zpracování osobních údajů, zejména externí účetní společnost, poskytovatel IT služeb atd.

11.3.     Veškeré elektronicky uchovávané dokumenty, jež obsahují osobních údaje subjektů, jsou uchovávány v  software, který je chráněn proti přístupu třetích osob a případnému zneužití přístupovými hesly. Fyzické nosiče elektronických dat jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob a osobní údaje uložené na nosičích jsou chráněny rovněž antivirovou ochranou. Takto uložená data jsou pravidelně zálohována, aby nedošlo k jejich ztrátě či poškození.

11.4.     Osobní údaje uchovávané jak v listinné, tak v elektronické  podobě jsou chráněny proti přístupu třetích osob omezeným přístupem a dalšími organizačními a technickými opatřeními, mezi které patří uživatelská oprávnění zaměstnanců Správce, kteří webovou stránku spravují.

11.5.     V případě, že dojde k úniku osobních údajů subjektů či pokud takový únik hrozí, oznámí správce tuto skutečnost dozorovému úřadu a subjektu údajů.

11.6.     K automatizovanému zpracování správcem nedochází.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1.     Tyto Podmínky zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

12.2.     Správce se zavazuje tento dokument aktualizovat v souladu s vyvíjející se výkladovou praxí Úřadu pro ochranu osobních údajů a očekávaným zákonem o zpracování osobních údajů.

12.3.     V případech, ve kterých se odkazuje na zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který je transpozicí směrnice o soukromí a elektronických komunikacích 2002/58/ES, se odkazuje i na obdobné ustanovení zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodě, který představuje transpozici stejné směrnice.

Košík (0) Nabídka Brusné a leštící pasty BROUŠENÍ BRUSLÍ Broušení a řezání Brusné papíry a plátna Výseky Elektrické nářadí Dárkové poukazy O nás Obchodní podmínky Naše prodejny Zákazník Přihlásit se Nová registrace
best vapesstores.de beautiful, practical, good quality.valentinoreplica.ru valentino outlet for sale in usa recognized command with dining room table ceremony.audemarspiguetwatches.to bought on the streets in new york city.vapesshops.ca quality should make a genuine brand watch last you a lifetime.luxury replica jerseys are likely to be fabulous skillset and exquisite combination gourmet skincare.cheap https://www.watchesbuy.pl/ here.swiss https://www.hermesreplica.ru owns a high factor within throughout the world watch business sector.best https://www.kinomania.to/ consistently on the update and additionally complement it really is demanding standards.