Obchodní podmínky

Obchodní firma:              PROBRUS s.r.o.

Místo podnikání:            Břehy 31, 294 11, Loukov u Mn. Hradiště

IČ:                                         24785211

DIČ:                                       CZ24785211

Zapsaná:                             Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Mnichovo Hradiště více

Telefon:                              +420 326 789 403

Email:                                  online@probrus.com

 

Kontaktní adresa:           Břehy 31, 294 11 Loukov u Mn. Hradiště

Seznam provozoven:  

Provozovna Břehy
Břehy 31, 294 11 Loukov u Mn. Hradiště
tel.: +420 326 789 403
e-mail: prodej@probrus.com
Provozní doba Po-Pá 6:30 - 15:00, So-Ne zavřeno

Provozovna Liberec
Ještědská 582/37, 460 07 Liberec 7
tel.: +420 486 131 628
e-mail: liberec@probrus.com
Provozní doba Po-Pá 7:45 - 12:00, 12:30 - 14:45, So-Ne zavřeno

 

Provozovna Hořice
Čelakovského 707, 508 01, Hořice v Podkrkonoší
tel.: +420 493 622 848
e-mail: horice@probrus.com
Provozní doba Po-Pá 6:30 - 15:00, So-Ne zavřeno

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „kupující“) ohledně zboží prodávaného prodávajícím (dále jen „zboží“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce aktuálně umístěné na internetové adrese www.probrus.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), popř. jiným způsobem dále popsaným v těchto obchodních podmínkách.

1.2.   Za podnikatele se kupující považuje, zadal-li při registraci do webové stránky své IČ. V případě, že kupující zadal při registraci do webové stránky i své DIČ, bude mu cena vyúčtována bez DPH.

1.3.   Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4.   Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5.   Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  

 1. Provozní doba a komunikace stran

2.1.   Prodávající je k dispozici vždy v rozsahu provozní doby jednotlivých provozoven.

2.2.   Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány na elektronickou adresu Kupujícího.

2.3.   Na písemnou elektronickou komunikaci se prodávající zavazuje reagovat bez zbytečných odkladů, nejpozději však do konce pracovní doby následujícího pracovního dne po dni, kdy prodávající komunikaci obdržel.

2.4.   Na telefonní komunikaci se Prodávající zavazuje reagovat dle provozních možností Prodávajícího v rozsahu provozní doby jednotlivých provozoven.

 1. Informace vedoucí k uzavření kupní smlouvy

3.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu  ohledně tohoto zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 OZ se nepoužije. Na informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím je však možné uplatnit presumpci správnosti s výjimkou zjevných chyb. Ceny jsou prezentovány včetně všech zákonných poplatků (např. DPH), mimo nákladů na doručení zboží.

3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Zboží je doručováno pouze na území České republiky. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že náklady spojené s dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu se mohou lišit v závislosti na místě a způsobu doručení.

3.3.   Celková cena zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, jakož i balení zboží bude kupujícímu dostupná v rekapitulaci objednávky před jejím závazným potvrzením. Ceny zboží zůstávají v účinnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek v samotné kupní smlouvě.

3.4.   Nedohodnou-li se strany jinak, přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

3.5.   Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

3.6.   Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3.7.   Fotografie uvedené na webovém rozhraní obchodu odpovídají prodávanému zboží.

3.8.   Prodávající se na žádost kupujícího zavazuje zpřístupnit návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, zejména u větších spotřebičů, spotřební elektroniky a dalšího zboží v ceně nad 3.000,- Kč, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

3.9.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu., kdy objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.9.1.        kupujícím a jeho adrese elektronické pošty,

3.9.2.        objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.9.3.        způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.9.4.        informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

(dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko webového rozhraní obchodu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.2.   Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí, že objednávka byla prodávajícímu doručena, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.3.   Prodávající následně v přiměřené lhůtě zašle kupujícímu další zprávu, že objednávku potvrzuje. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena odesláním potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.4.   Vzhledem ke zjevným poměrům kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.5.   Je-li se souhlasem prodávajícího zboží dodáváno před uhrazením kupní ceny, nabývá kupující vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky

5.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží na základě uzavřené kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.1.1.        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);

5.1.2.        bezhotovostně platební kartou prostřednictvím webové platební brány, je-li tato možnost aktivní;

5.1.3.        dobírkou dle smluvních podmínek přepravce,

5.1.4.        v hotovosti při osobním převzetí v provozovně prodávajícího.

5.2.   V případě platby dle bodů 5.1.1 a 5.1.2 této smlouvy je kupní cena splatná předem, tj. ještě před dodáním zboží, a to ve lhůtě sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy, tj. od potvrzení objednávky prodávajícím. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.3.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Není-li uvedeno jinak, zahrnuje cena zboží zobrazená na webovém rozhraní obchodu již příp. inzerovanou slevu (tj. cena je již adekvátně ponížena).

5.4.   Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do osmačtyřiceti (48) hodin. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po akceptaci objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. Přeprava a doručování zboží

V případě osobního odběru budete informováni o termínu, kdy pro Vás bude zboží připraveno. Zboží, u kterého je na eshopu uvedeno SKLADEM, nemusí být skladem v kamenném obchodě, může být v externím skladu společnosti.

6.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné zvýšené nebo dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.   Prodávající může na webovém rozhraní obchodu stanovit, že při koupi zboží nad určitou finanční částku je doprava zboží zdarma, u některého zboží se náklady na dopravu liší podle místa doručení, u některého zboží jsou náklady na dopravu stanoveny fixně. Částka nákladů na dopravu je vždy uvedena v objednávkovém formuláři na webovém rozhraní obchodu.

6.3.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. To platí i v případě, že prodávající náklady spojené s doručením zboží kupujícímu při prvním pokusu o doručení neúčtoval.

6.5.   Není-li v potvrzení objednávky nebo při provádění objednávky ve webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak, platí, že lhůta uvedená jako lhůta pro doručení zboží prodávajícím je nezávazná předpokládaná dodací lhůta; není-li uvedená jiná maximální lhůta dodání, platí, že prodávající je povinen odeslat zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od jejího uzavření.

6.6.   Nevyzvedne-li si v případě platby dle bodů 5.1.4 této smlouvy kupující uskladněné zboží v provozně do sedmi (7) dnů ode dne doručení zprávy kupujícímu, že zboží je připraveno k vyzvednutí, nastává od osmého (8). dne prodlení kupujícího s převzetím zboží a za každý den takového prodlení je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20,- Kč.

6.7.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a ihned také překontrolovat stav zboží a jeho množství, tj. soulad doručené dodávky s objednávkou kupujícího, a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci především o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

6.8.   Kupující bere na vědomí, že vzhledem k charakteru zboží nabízeného prodávajícím k prodeji na webových stránkách může být doručené zboží velmi rozměrné, těžké a / nebo komplikované na manipulaci s ním.

6.9.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

 1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

7.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od případné kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující v této souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že zboží označené na webové stránce jako „zakázková výroba“ prodávané prodávajícím přes webové rozhraní obchodu je individuálně sestavené kupujícím podle jeho přání a/nebo upravené prodávajícím pro jeho osobu. Zboží označení „zakázková výroba“ je zhotovováno přímo na zakázku pro jednotlivého kupujícího dle jeho požadavku, tedy upraveno dle individuálního přání a požadavku kupujícího ve smyslu § 1837 písm. d) občanského zákoníku, a proto od kupní smlouvy na dodávku tohoto zboží nelze odstoupit.

7.2.   Kupující je oprávněn objednávku zrušit kdykoliv před odesláním zboží či do konce lhůty dle bodu 6.6 této smlouvy.

7.3.   Kupující, který je spotřebitelem má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů, jde-li o:

7.3.1.        kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

7.3.2.        kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

7.3.3.        smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

7.4.   Kupující, který je podnikatelem není oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li o:

7.4.1.        zboží o hodnotě vyšší než 20.000,- Kč vč. DPH;

7.4.2.        došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

7.4.3.        použil-li kupující věc ještě před objevením vady;

7.4.4.        nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

7.4.5.        prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen z části, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.5.   Bude-li kupujícímu, který je podnikatelem umožněno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, pak kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží

7.6.   Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Břehy 31, 294 11 Loukov u Mn. Hradiště, či na adresu elektronické pošty prodávajícího online@probrus.com. Pro odstoupení může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím a zveřejněný na webové stránce prodávajícího.

7.7.   V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.8.   V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to na bankovní účet, ze kterého platbu kupujícího přijal, případně poštovním poukazem na adresu kupujícího. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.9.   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.10.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. Práva a povinnosti z vadného plnění

8.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).

8.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.        má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2.        se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3.        zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4.        je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5.        zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.   Ustanovení uvedená v bodu 8.2 VOP se nepoužijí:

8.3.1.        u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

8.3.2.        na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

8.3.3.        u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

8.3.4.        vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4.   Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, nejdéle v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, a to i v případě, že výrobce poskytuje delší lhůtu.

 1. Reklamace zboží

9.1.   Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, že má zboží vady, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Při uplatnění práva z vad je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, uvést volbu práva z vad, které uplatňuje, a dále sdělit, zda si zboží po skončení řízení o uplatnění práva z vad vyzvedne osobně, nebo mu má být zboží zasláno na jeho adresu.

9.2.   Kupující je povinen prokázat, že jeho právo z vad je oprávněné, zejména že zboží zakoupil u prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu. Právo z vad se považuje za řádně uplatněné, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

9.3.   Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodu 8.2 těchto VOP, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

9.4.   Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo jen na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.5.   Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

9.6.   Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na své náklady věc původně dodanou. Při zaslání reklamovaného zboží k opravě prodávajícímu zaplatí náklady na dopravu kupující.

9.7.   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

9.7.1.        došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

9.7.2.        použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

9.7.3.        nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

9.7.4.        prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

9.8.   Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

9.9.   Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

9.10.     Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.11.     Práva kupujícího z vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny na adrese Břehy 31, 294 11 Loukov u Mn. Hradiště, či na adresu elektronické pošty prodávajícího online@probrus.com. Pro uplatnění práva z vady může kupující využít také vzorový reklamační formulář poskytovaný prodávajícím a zveřejněný na webové stránce prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Kupující je v případě, že bude zboží k uplatnění práva z vad zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, povinen označit zásilku obsahující vadné zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE” a dále uvést dostatečné kontaktní údaje, zejména adresy a telefonního čísla.

9.12.     Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitých případech dle charakteru zboží a vady do deseti (10) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu dle charakteru zboží, nejpozději do tří (3) měsíců / nebo ve lhůtě, která byla stanovena jako nejzazší lhůta pro dodání nového zboží při jeho koupi, a to ode dne uznání reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

9.13.     Prodávající, poté, co reklamaci vyřídí, vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, byla-li reklamace vyřízena opravou, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 1. Vzájemné spory

10.1.     Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

10.2.     V případě, že je kupujícím podnikatel, sjednávají si strany jako příslušný soud obecný soud prodávajícího.

10.3.     Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy online@probrus.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.5.     Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.6.     Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce.

10.7.     Kupující, který je spotřebitel, může případný spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

10.8.     Kupující, který je spotřebitel, se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes či na telefonu 299 149 009. Prodávající se v případě souhlasu kupujícího zavazuje řídit se doporučujícím stanoviskem dTest.

10.9.     Prodávající se v případě vzájemných sporů zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující výslovně či konkludentně neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz.

10.10. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 1. Zpracování osobních údajů

11.1.     Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu  s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

11.2.     Podrobnosti týkající se zpracování osobních údajů jsou obsaženy v informačním memorandu na webových stránkách a v Podmínkách zpracování osobních údajů, které jsou nedílnou přílohou kupní smlouvy.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

12.2.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

12.3.     Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.5.2018.

 

 

 

Košík (0) Nabídka Brusné a leštící pasty BROUŠENÍ BRUSLÍ Broušení a řezání Brusné papíry a plátna Výseky Elektrické nářadí Dárkové poukazy O nás Obchodní podmínky Naše prodejny Zákazník Přihlásit se Nová registrace